Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Úvodní ustanovení

Pojistná smlouva, kterou sjednává pojistitel ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku (dále jen „pojišťovna“), se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále jen „zákon“) v platném znění, těmito všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní pojištění a zvláštními pojistnými podmínkami podle sjednaného typu pojištění. Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy

Obecná ustanovení

Článek 1

(1) Pro tyto všeobecné pojistné podmínky se vymezují následující pojmy:

 1. pojistník: fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu; 

 2. pojištěný: fyzická osoba, na jejíž život nebo zdraví se pojištění vztahuje; 

 3. oprávněná osoba: fyzická nebo právnická osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění; 

 4. obmyšlený: fyzická nebo právnická osoba určená pojistníkem, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného; 

 5. ojistné nebezpečí: možná příčina vzniku pojistné události, tedy smrt pojištěného nebo jeho dožití se věku sjednaného ve smlouvě nebo přiznání plné invalidity pojištěnému nebo vznik závažného onemocnění nebo jiná změna osobního stavu pojištěného; 

 6. pojistná událost: nahodilá skutečnost označená ve smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění; g) pojistné plnění: pojistná částka nebo důchod, které jsou podle pojistné smlouvy vyplaceny, nastane-li pojistná událost; 

 7. počátek pojištění: okamžik, kterým vzniká pojišťovně povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události a pojistníkovi povinnost platit pojistné;

 8. pojistné období: časové období, za které je placeno běžné pojistné;

 9. konec pojištění: okamžik skončení platnosti pojistné smlouvy;

 10. výročí: výroční den počátku pojištění.

(3)Všechny platby učiněné v souvislosti s pojistnou smlouvou, ať již pojistníkem nebo pojišťovnou, budou prováděny v české měně, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

(3) Pojištění se sjednává jako obnosové.

(4) Pojištění nelze přerušit, nestanoví-li zvláštní pojistné podmínky jinak.

(5) Počátek pojištění je v 0.00 hodin dne sjednaného jako počátek pojištění. Nebylo-liúčastníky dohodnuto jinak, počátek pojištění je první den následující po uzavřenípojistné smlouvy.

Článek 2

(1) Pojistnou událostí v životním pojištění je:

 1. smrt pojištěného (dále jen „smrt“); 
 2. ožití se sjednaného konce pojištění pojištěným (dále jen „dožití“); 
 3. závažné onemocnění pojištěného chorobou specifikovanou ve zvláštních pojistných podmínkách; 
 4. uznání plné invalidity pojištěného pojišťovnou, za podmínek stanovených ve zvláštních pojistných podmínkách; 
 5. další skutečnost uvedená ve zvláštních pojistných podmínkách.

(2) Pojišťovna poskytne oprávněné osobě pojistné plnění, nastane-li pojistná událost definovaná ve zvláštních pojistných podmínkách platných pro sjednaný druh pojištění.

Uzavření pojistné smlouvy a její změny

Článek 3

(1) Pojistná smlouva musí být sjednána vždy písemně. Změny pojistné smlouvy musí být provedeny rovněž písemně, s výjimkou odmítnutí protiinflačního programu podle čl. 7 a přijetí zvýšení pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu podle čl. 8 těchto pojistných podmínek.

(2) Součástí pojistné smlouvy jsou písemné dotazy pojišťovny týkající se sjednávaného pojištění, včetně dotazů o zdravotním stavu. Pojistník i pojištěný jsou povinni odpovědět na všechny dotazy pravdivě a úplně. Vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi mohou mít za následek odstoupení od smlouvy nebo odmítnutí či snížení plnění nebo odmítnutí přiznání zproštění od placení pojistného.

(3) Pojišťovna je oprávněna zdravotní stav pojistníka nebo pojištěného přezkoumávat při uzavření pojistné smlouvy, při její změně nebo v případě pojistné události, a to na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádané pojišťovnou pověřeným zdravotnickým zařízením. Na žádost pojišťovny je pojistník nebo pojištěný rovněž povinen podrobit se lékařské prohlídce nebo vyšetření pojišťovnou určeným zdravotnickým zařízením.

Zánik pojištění

Článek 4

(1) Pojištění zaniká zejména z následujících důvodů:

 1. vznikem pojistné události, není-li ve zvláštních pojistných podmínkách stanoveno jinak; 

 2. uplynutím sjednané pojistné doby, a to ve 24.00 hodin dne sjednaného jako konec pojištění; 

 3. pro neplacení pojistného. Pojištění v takovém případě zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojišťovnou k zaplacení dlužného pojistného v upomínce, tato lhůta nebude kratší než jeden měsíc. Pojistník bude v upomínce na možnost zániku pojištění upozorněn; 

 4. výpovědí;

 5. odstoupením;

 6. odmítnutím plnění;

 7. vyplacením odkupného;

 8. dohodou.

(2) Výpověď pojištění je možno provést zejména následujícími způsoby:

 1. Pojistník může pojištění vypovědět ke konci pojistného období; taková výpověď musí být pojišťovně doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná. 
 2. Pojišťovna nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. 
 3. Je-li k hlavnímu pojištění sjednáno připojištění, mohou pojišťovna i pojistník takové připojištění vypovědět samostatně.

(3) Odstoupení od pojistné smlouvy je možné z následujících důvodů:

 1. Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého pojištění, má pojišťovna právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřela. Toto právo může pojišťovna uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistila, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. 
 2. Obdobně může od pojistné smlouvy odstoupit i pojistník, jestliže mu pojišťovna nebo jí zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění.

(4) Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší.

(5) Pojišťovna může odmítnout plnění z pojistné smlouvy, jestliže

 1. příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděla až po vzniku pojistné události a kterou nemohla zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřela, nebo ji uzavřela za jiných podmínek, nebo 
 2. oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí.

(6) Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojistníkovi nebo oprávněné osobě pojištění zanikne. Zaplacené běžné pojistné pojišťovna nevrací, z jednorázového pojistného vrátí zbývající část.

(7) Zákon nebo zvláštní pojistné podmínky mohou stanovit i další způsoby zániku pojištění.

Rozsah pojištění

Článek 5

(1) Pojištění se vztahuje na pojistné události, které v době trvání pojištění nastanou kdekoliv, s výjimkami uvedenými v odstavci 2 a 3 nebo ve zvláštních pojistných podmínkách.

(2) Pojištění se nevztahuje na smrt pojištěného následkem sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu v době dvou let od počátku pojištění. Pojišťovna v takovém případě vyplatí obmyšlenému nebo osobám určeným podle § 51 zákona místo pojistného plnění pro případ smrti odkupné. V případě, že není právo na odkupné, zaniká pojištění bez náhrady. Pokud k úmrtí pojištěného došlo následkem sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu během dvou let po jakémkoliv zvýšení pojistné částky, je pojišťovna oprávněna snížit pojistné plnění na nejnižší pojistnou částku platnou za poslední dva roky před jeho úmrtím.

(3) Pojištění se nevztahuje na smrt způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s válečnou událostí, vzpourou, povstáním nebo terorismem. Pojišťovna vyplatí oprávněné osobě místo plnění pro případ smrti odkupné. V případě, že není právo na odkupné, zaniká pojištění bez náhrady.

Pojistné a placení pojistného

Článek 6

(1) Pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu v pojištění a jeho výše je uvedena v pojistné smlouvě.

(2) Pojistné za první pojistné období a jednorázové pojistné je pojistník povinen zaplatit do jednoho měsíce od uzavření pojistné smlouvy, není-li ve zvláštních pojistných podmínkách nebo ve smlouvě stanoveno jinak.

(3) Pojistné za další pojistné období je splatné ke dni počátku tohoto období.

(4) Je-li pojistník v prodlení s úhradou pojistného, použije se jakákoliv platba pojistného vždy na úhradu nejstaršího dlužného pojistného, nedohodnou-li se pojistník a pojistitel jinak.

(5) Je-li výše pojistného závislá též na věku pojištěného, považuje se za jeho věk rozdíl mezi kalendářním rokem, v němž má pojištění začít, a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil.

(6) Je-li pojistníkovi přiznána sleva na pojistném z důvodu příslušnosti k určité skupině, nárok na tuto slevu zaniká, jakmile pojistník příslušnosti ke skupině pozbude.

Protiinflační program

Článek 7

(1) Je-li tak sjednáno v pojistné smlouvě, pojišťovna vždy k výročí zvýší běžné pojistné spolu se zvýšením pojistné částky pojištění i připojištění. Pojišťovna bude pojistníka informovat o hodnotách zvýšení před výročním dnem počátku pojištění, k němuž má být zvýšení provedeno.

(2) Hodnota zvýšení pojistného bude určena s přihlédnutím k míře inflace za 12 měsíců předcházejících výročnímu dni počátku pojištění vyhlášené Českým statistickým úřadem nebo úřadem jej nahrazujícím. V případě, kdy míra inflace je nižší než 5 %, bude pojistné zvýšeno o 5 %.

(3) Současně se zvýšením běžného pojistného podle odst. 1 bude zvýšena pojistná částka. Pojišťovna vypočte zvýšení pojistné částky podle pojistně technických zásad. Při tomto zvyšování pojistné částky pojišťovna nezkoumá zdravotní stav pojištěného ani pojistníka.

(4) Pojišťovna může stanovit limity pojistných částek pro pojištění a připojištění, které nemohou být překročeny při zvyšování pojistné částky podle odst. 3. Pojistná částka může být zvýšena maximálně na hodnotu tohoto limitu a nové pojistné bude určeno podle nové pojistné částky pojistně matematickými metodami.

(5) Pojistník je oprávněn zvýšení pojistného podle odst. 1 odmítnout ve lhůtě stanovené pojišťovnou, a to buď na jeden rok, anebo trvale. Trvalé odmítnutí zvýšení pojistného se stane účinným počínaje prvním výročím následujícím po jeho doručení pojišťovně.

(6) Možnost zvyšování běžného pojistného podle tohoto článku zaniká dnem, od kterého je pojistník zproštěn povinnosti platit běžné pojistné, nebo nastala-liu pojištěného pojistná událost závažné onemocnění, dnem pojistné události, nebo uznala-li pojišťovna plnou invaliditu pojištěného nebo pojistníka, dnem jejího uznání.

Možnost zvyšování pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu

Článek 8

(1) Je-li tak sjednáno v pojistné smlouvě, pojišťovna nabídne pojistníkovi zvýšení pojistné částky pojištění i připojištění, není-li ve zvláštních pojistných podmínkách pojištění nebo připojištění stanoveno jinak. Pojistné bude zvýšeno o 30 % a zvýšení pojistné částky vypočte pojišťovna podle pojistně technických zásad. Pojišťovna bude pojistníka informovat o hodnotách zvýšení před výročním dnem počátku pojištění, k němuž má být zvýšení provedeno.

(2) Při zvyšování pojistné částky podle odst. 1 pojišťovna zdravotní stav pojištěného ani pojistníka nezkoumá.

(3) Pojišťovna může stanovit limity pojistných částek pro pojištění a připojištění, které nemohou být překročeny při zvyšování pojistné částky podle odst. 1. Pojistná částka může být zvýšena maximálně na hodnotu tohoto limitu a nové pojistné bude určeno podle nové pojistné částky pojistně matematickými metodami.

(4) Zvýšení pojistné částky je možno provést k výročnímu dni počátku pojištění vždy po třech letech trvání pojištění, nejpozději však k patnáctému výročí.

(5) Za možnost zvyšování pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu podle tohoto článku je pojistník povinen uhradit pojišťovně pojistné ve zvýšené sazbě; míra zvýšení je uvedena v pojistné smlouvě.

(6) Možnost zvyšování pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu zaniká dnem, od kterého je pojistník zproštěn povinnosti platit běžné pojistné, nebo nastala-li u pojištěného pojistná událost závažné onemocnění, dnem pojistné události, nebo uznala-li pojišťovna plnou invaliditu pojištěného nebo pojistníka, dnem jejího uznání.

Důsledky neplacení pojistného

Článek 9

(1) Bylo-li u pojištění s běžným pojistným zaplaceno pojistné alespoň za první rok pojištění a nebylo-li pojistné za další dobu plně zaplaceno ve lhůtě určené pojišťovnou, nestanoví-li zvláštní pojistné podmínky jinak, přeměňuje se pojištění na pojištění se sníženou pojistnou částkou, se sníženým důchodem (redukce pojistné částky nebo důchodu) nebo se zkrácenou pojistnou dobou (redukce pojistné doby), a to bez povinnosti platit další pojistné. Pojištění pro případ smrti a veškerá připojištění v takovém případě zanikají.

(2) K redukci dojde prvního dne po lhůtě, jejímž uplynutím by pojištění jinak zaniklo pro neplacení pojistného.

(3) Pokud by snížená pojistná částka byla nižší než 20 000 Kč, případně snížený roční důchod by byl nižší než 4 000 Kč, bude pojištění přeměněno na pojištění pro případ smrti se zkrácenou pojistnou dobou, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

(4) Nebylo-li běžné pojistné plně zaplaceno alespoň za první rok pojištění, zaniká pojištění bez náhrady, nestanoví-li zvláštní pojistné podmínky jinak.

(5) Došlo-li k redukci podle odst. 1, je pojištění možno obnovit za podmínek stanovených pojišťovnou.

Právo pojistníka na odkupné

Článek 10

(1) Bylo-li u pojištění s běžným pojistným zaplaceno pojistné alespoň za první rok pojištění nebo jde-li o pojištění za jednorázové pojistné sjednané na dobu delší než jeden rok, anebo došlo-li v pojištění k redukci pojistné částky nebo důchodu podle čl. 9, má pojistník právo, aby na jeho písemnou žádost bylo pojištění zrušeno s výplatou odkupného, nestanoví-li zvláštní pojistné podmínky jinak.

(2) Pojištění je zrušeno do jednoho měsíce poté, kdy pojišťovna žádost pojistníka obdržela. Jestliže pojistník uvede v žádosti datum, k němuž má být pojištění s výplatou odkupného zrušeno, je pojištění zrušeno k tomuto datu, nastane-li takový den po uplynutí lhůty stanovené dle předcházející věty.

Článek 11

Snížená pojistná částka, snížený důchod, zkrácená pojistná doba nebo jiné změny pojištění a výše odkupného budou vypočteny podle pojistně technických zásad pojišťovny.

Oprávněné osoby

Článek 12

(1) Zvláštní pojistné podmínky stanoví, kdo je oprávněnou osobou pro jednotlivé typy pojištění, neníli v zákoně nebo všeobecných pojistných podmínkách stanoveno jinak.

(2) Oprávněnou osobou v případě pojistné události s výjimkou smrti pojištěného je pojištěný, nestanoví-li zvláštní pojistné podmínky nebo pojistná smlouva jinak.

(3) Osoba, které má smrtí pojištěného vzniknout právo na pojistné plnění, tohoto práva nenabude:

 1. byla-li v souvislosti se smrtí pojištěného soudem pravomocně uznána vinnou úmyslným trestným činem, nebo 
 2. nedošlo-li k zahájení trestního stíhání z důvodu nedostatku věku této osoby nebo bylo-li z téhož důvodu zahájené trestní stíhání této osoby zastaveno, nebo 
 3. bylo-li trestní stíhání zastaveno z důvodu nepříčetnosti této osoby, nebo
 4. byla-li tato osoba zproštěna obžaloby z důvodu nepříčetnosti.

Po dobu, po kterou je v souvislosti s pojistnou událostí orgány činnými v trestním řízení vedeno přípravné řízení nebo trestní stíhání, není pojišťovna povinna plnit, a to až do vydání pravomocného rozhodnutí ve věci.

Pojistná událost a plnění pojišťovny

Článek 13

(1) Z pojištění je pojišťovna povinna vyplatit oprávněné osobě pojistné plnění, nastala-li pojistná událost v době platnosti pojištění.

(2) Plnění je splatné do patnácti dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit. Šetření musí být provedeno bez zbytečného odkladu, a nemůže-li být skončeno do tří měsíců po tom, kdy se pojišťovna o pojistné události dozvěděla, je pojišťovna povinna poskytnout oprávněné osobě na její požádání přiměřenou zálohu. Šetření je skončeno, jakmile pojišťovna sdělí jeho výsledek oprávněné osobě.

(3) Pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění, odvolal-li pojistník nebo pojištěný souhlas se zpracováním údajů o jeho zdravotním stavu, a to až do doby, než bude takový souhlas znovu udělen. Tím není dotčeno právo pojišťovny postupovat podle čl. 15 těchto pojistných podmínek.

(4) Pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění, nastala-li pojistná událost před tím, než bylo na její účet připsáno první pojistné. Pojišťovna není dále povinna poskytnout pojistné plnění až do vydání pojistky, nejdéle však do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy, nastala-li pojistná událost následkem nemoci.

(5) Dojde–li k pojistné události v období mezi změnou pojistné smlouvy a připsáním prvního pojistného zvýšeného na základě této změny na účet pojišťovny, je pojišťovna oprávněna snížit pojistné plnění na částku platnou před datem akceptace změny pojistné smlouvy. To neplatí, došlo-li ke změně pojistné smlouvy podle čl. 7 nebo 8.

Článek 14

Povinností oprávněné osoby je podle zákona rovněž povinnost předložit doklady potřebné pro výplatu pojistného plnění, které pojišťovna požaduje, podrobit se lékařské prohlídce na vyzvání pojišťovny a oznámit změny, které mají vliv na výplatu pojistného plnění. Dokud tyto povinnosti nejsou splněny, pojišťovna pojistné plnění nevyplatí, případně nezačne s výplatou důchodu, popřípadě jeho vyplácení až do splnění uvedených povinností zastaví.

Omezení plnění pojišťovny

Článek 15

(1) Pojišťovna je oprávněna podle okolností snížit pojistné plnění

 1. nejvýše o jednu polovinu v případě, zemřel-li pojištěný v souvislosti s nedbalostním jednáním, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt;
 2. o více než jednu polovinu v případě, zemřel-li pojištěný v souvislosti s úmyslným jednáním, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

(2) Došlo-li k pojistné události následkem opilosti pojištěného či aplikace omamných nebo psychotropních látek pojištěným nebo došlo-li k pojistné události v důsledku opakovaného požívání či aplikace takových látek pojištěným a okolnosti takového případu to odůvodňují, je pojišťovna oprávněna snížit pojistné plnění, nejvýše však o jednu polovinu. Obdobně je pojišťovna oprávněna postupovat, došlo-li k pojistné události následkem hrubého porušení předpisů, které byl pojištěný povinen zachovávat při činnosti, v jejímž důsledku k pojistné události došlo.

Doručování

Článek 16

(1) Pro doručování jakýchkoliv písemností s využitím držitele poštovní licence platí, že se považují za doručené sedmým dnem ode dne odeslání doporučené poštovní zásilky na kontaktní adresu pojistníka, pojištěného nebo pojišťovny, nebude-li prokázáno jiné datum doručení.

(2) Pro osobní doručování platí, že účinky doručení nastávají momentem převzetí zásilky druhou smluvní stranou. Smluvní strana je povinna toto převzetí a datum převzetí písemně potvrdit na kopii doručované písemnosti nebo na jejím druhopise.

(3) Doručování jakýchkoliv písemností je možné i kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení. Písemnosti odeslané tímto způsobem se považují za doručené okamžikem jejich převzetí druhou smluvní stranou.

(4) Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její přijetí odepřeno.

(5) Byla-li doručovaná písemnost uložena a adresát si ji v úložní lhůtě nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty.

Závěrečná ustanovení

Článek 17

(1) Je-li pojistník nebo pojišťovna v prodlení s placením peněžitých částek, má strana, která v prodlení s plněním své povinnosti není, právo na úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Za prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění se nepovažuje doba nutná k šetření pojistné události.

(2) Při návrhu na změnu pojistné smlouvy nebo při návrhu na skončení platnosti pojistné smlouvy (včetně žádosti o výplatu odkupného nebo o výplatu jiného plnění z pojistné smlouvy) je pojišťovna oprávněna požadovat ověření totožnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby zúčastněné na pojištění.

Článek 18

Tyto všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění nabývají účinnosti dne 1. března 2008. 

 
Textová verze

© 2001-2015 ING Management Services, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení

*) Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.

Info
Zavřit

Našli jste to, co jste hledali?

ANO NE

Nahoru